เบอร์ดี้ เอสเปรสโซ กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม

ขนาด 180 มล. x 30 กระป๋อง

เข้ม เต็มรสกาแฟ ตื่นตัวพร้อมลุยงาน
เบอร์ดี้ แบล็ค กาแฟดำ หอมกลิ่นกาแฟคั่วบด ได้รสชาติกาแฟแบบเข้มๆ น้ำตาลน้อยแต่หวานพอดี ส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับทุกช่วงเวลาของคุณ ให้คุณได้สัมผัสรสชาติกาแฟเข้ม เต็มรสกาแฟ ที่พร้อมจะทำให้คุณตื่นตัวพร้อมสดชื่นทุกที่ทุกเวลา

จุดเด่นสินค้า

• กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม
• หอมกลิ่นกาแฟคั่วบด แบบเอสเปรสโซแท้ๆ
• รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม
• ทำให้สดชื่น ตื่นตัว

วิธีใช้

พร้อมดื่มทันที

เมนูแนะนำ

เอสเปรสโซ


ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ

นมสด 10% น้ำตาล 4% น้ำกาแฟสกัดเข้มข้น 4% นมผง 1% ครีมเทียม 1% วัตถุเจือปนอาหาร (มอลโทเดกซ์ทริน, INS500(ii), INS399, INS473, INS340(ii)) สารให้ความหวาน (แอซีซัลเฟมโพแทสเซียม) แต่งกลิ่นสังเคราะห์

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร

มีข้าวสาลีและนม

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

เบอร์ดี้ เอสเปรสโซ กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”)ผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ http://www.ajinomotofoodservice.com  ขอเรียนให้ท่านทราบและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้  โดยนโยบายฉบับนี้ได้อธิบายถึงการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สถานภาพ ที่อยู่อาศัย อาชีพ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ชื่อผู้ใช้อีเมล หรือบรรดาที่มีชื่อของบุคคลนั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน ประวัติกิจกรรม หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้ายทำให้เสียชื่อเสียงหรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกัน

การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องด้วยบริษัทฯ เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทฯตระหนักดีว่าท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯด้วยความไว้วางใจ ดังนี้ เพื่อเป็นการรับรองความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะต้องได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ได้ระบุในนโยบายนี้เท่านั้น

            บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีต่อไปนี้

 1.  เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ซึ่งท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 4. เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

       บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอกเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน

บริษัทฯ อาจให้บุคคลภายนอกดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบุคคลภายนอกนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และจะไม่ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนด

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่ท่านมีความประสงค์ทราบรายละเอียดของสินค้าที่ท่านสนใจบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประเภทตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
1.    ชื่อ-นามสกุล

2.    ที่อยู่

3.    เบอร์โทรศัพท์

4.    อีเมล

5.   ข้อมูลการใช้บริการทางเว็บไซต์

1.   เพื่อระบุตัวตนของท่าน เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินการติดต่อท่านในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ท่านสนใจบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในกรณีนี้ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น จะส่งผลทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ท่านสนใจบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่ท่านร้องขอได้

2.   เพื่อสอบถามความคิดเห็น เพื่อพัฒนาในส่วนของสินค้าและบริการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

3.   เพื่อติดตามและแจ้งผลประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯที่ท่านอาจได้รับ

4.   เพื่อการวิจัย การวิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด รวมถึงการจัดทำข้อมูลสถิติของบริษัทฯ

365 วันนับแต่วันเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ

 

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจเปิดเผย

            เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ ไปยังหน่วยงานดังต่อไปนี้

 1. บริษัทในกลุ่มของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่น บริษัท อายิโนโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัทฯ
 3. หน่วยงานราชการตามที่กฏหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ในกรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. ท่านสามารถเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯได้ รวมถึงขอให้บริษัทฯเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

กรณีที่บริษัทฯได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว

 1. ท่านสามารถขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
  • บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เว้นแต่ บริษัทฯ มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเป็นไปเพื่อการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
  • บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ
 2. ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อไป
  • เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่อาจปฏิเสธคำขอ
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 3. ท่านสามารถขอให้บริษัทฯระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของ
   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธคำขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 3.
 4. ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และหากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับท่านไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้
 5. กรณีที่ท่านพบเห็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือเอกสารฉบับนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุการละเมิดหรือฝ่าฝืนได้ที่ ajinomotofoodservicethailand@gmail.com นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิร้องเรียนกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและขอใช้สิทธิโดยติดต่อมายังบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ และบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย ระงับ ขอให้โอน คัดค้าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมหรือการให้บริการกับท่านบางกรณีได้ ทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนดตามที่กฎหมายกำหนด

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจำเป็นและสมเหตุสมผลภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินการตามสิทธิที่ท่านร้องขอ

คุกกี้ส์

            คุกกี้ส์ คือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจากหน้าเว็บไซต์ไปยังอีกเบราว์เซอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งทำให้เว็บไซต์สามารถแยกแยะคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน, จดจำข้อมูลการเข้าชมและสามารถดึงข้อมูลเดิมของผู้เข้าใช้งานมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ส์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและบริการที่มีให้และทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายขึ้น และในบางหน้าเว็บเพื่อตรวจสอบความเป็นสมาชิกในการเข้าสู่ระบบ การจัดเนื้อหาบริการหรือการเผยแพร่โฆษณาตามประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกการใช้งานหรือลบคุกกี้ส์โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตน อย่างไรก็ตาม การยกเลิกการใช้งานคุกกี้ส์อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ที่ต้องเข้าสู่ระบบ

การทบทวนและปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (ถ้ามี) หรือเพื่อเพิ่มมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะประกาศนโยบายที่ได้แก้ไขปรับปรุงลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นโยบายนี้มีทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยให้ใช้ฉบับภาษาไทยนี้เป็นหลัก

ช่องทางติดต่อบริษัทฯ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 0-2247-7000 #1263-1270

เว็บไซต์ : https://www.ajinomotofoodservicethailand.com/

อีเมล์ : ajinomotofoodservicethailand@gmail.com

 

ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคุล

บริษัท  ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) จำกัด

เลขที่ ชั้น 16 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์: 02-2570533 # 503

เว็บไซต์: http://www.hakuhodobangkok.com/th/main.html

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม รักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งที่มีอยู่แล้ว (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จะจัดเก็บในอนาคตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารฉบับนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ประกาศ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563