รสดีเมนู คั่วกลิ้ง

ขนาด 30 กรัม x 100 ซอง

ประกอบด้วยส่วนผสมของเครื่องแกงผงในแบบฉบับชาวใต้ และเครื่องปรุงรสที่พร้อมสรรพในซอง จึงช่วยให้สามารถทำเมนูคั่วกลิ้งได้อร่อยจัดจ้านในสไตล์ชาวใต้แท้ๆ อีกทั้งยังสามารถนำไปทำเมนูนํ้ายาใต้ได้ง่ายๆ เพียงแค่เติมกะทิ

จุดเด่นสินค้า

จัดจ้านถึงใจแบบใต้แท้ๆ

วิธีใช้

คั่วกลิ้ง:
ส่วนผสม
– เนื้อหมูบด 2 ขีด
– น้ำ 1/4 ถ้วยตวง (60 มล.)
– น้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ
– ใบมะกรูดหั่นฝอย
– รสดีเมนู คั่วกลิ้ง 1 ซอง (30 กรัม)

 

วิธีทำ

 1. รวนหมูบดกับน้ำมันในกระทะด้วยไฟกลางจนสุก
 2. ใส่ รสดีเมนู คั่วกลิ้ง (หมดซอง) และน้ำเปล่า ผัดให้เข้ากัน
 3. ผัดจนแห้ง ตกแต่งด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยพร้อมเสิร์ฟ

เมนูแนะนำ

คั่วกลิ้ง


ส่วนประกอบสำคัญส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ

น้ำตาล 18% เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 15% พริกแห้งผง 5% ขมิ้นผง 4% ใบมะกรูดผง 4% น้ำปลาผง 4% กระเทียมผง 2% ข่าผง 2% วัตถุเจือปนอาหาร (มอลโทเดกซ์ทริน, INS 511)
สารเพิ่มรสชาติ (มอโนโซเดียมแอล-กลูทาเมต และไดโซเดียม 5′-ไรโบนิวคลิโดไตด์) แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร

มีปลา และอาจมีปู กุ้ง นม ถั่วเหลือง

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

รสดีเมนู คั่วกลิ้ง


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”)ผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ http://www.ajinomotofoodservice.com  ขอเรียนให้ท่านทราบและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้  โดยนโยบายฉบับนี้ได้อธิบายถึงการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สถานภาพ ที่อยู่อาศัย อาชีพ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ชื่อผู้ใช้อีเมล หรือบรรดาที่มีชื่อของบุคคลนั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน ประวัติกิจกรรม หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้ายทำให้เสียชื่อเสียงหรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกัน

การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องด้วยบริษัทฯ เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทฯตระหนักดีว่าท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯด้วยความไว้วางใจ ดังนี้ เพื่อเป็นการรับรองความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะต้องได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ได้ระบุในนโยบายนี้เท่านั้น

            บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีต่อไปนี้

 1.  เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ซึ่งท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 4. เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

       บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอกเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน

บริษัทฯ อาจให้บุคคลภายนอกดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบุคคลภายนอกนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และจะไม่ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนด

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่ท่านมีความประสงค์ทราบรายละเอียดของสินค้าที่ท่านสนใจบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประเภทตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
1.    ชื่อ-นามสกุล

2.    ที่อยู่

3.    เบอร์โทรศัพท์

4.    อีเมล

5.   ข้อมูลการใช้บริการทางเว็บไซต์

1.   เพื่อระบุตัวตนของท่าน เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินการติดต่อท่านในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ท่านสนใจบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในกรณีนี้ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น จะส่งผลทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ท่านสนใจบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่ท่านร้องขอได้

2.   เพื่อสอบถามความคิดเห็น เพื่อพัฒนาในส่วนของสินค้าและบริการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

3.   เพื่อติดตามและแจ้งผลประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯที่ท่านอาจได้รับ

4.   เพื่อการวิจัย การวิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด รวมถึงการจัดทำข้อมูลสถิติของบริษัทฯ

365 วันนับแต่วันเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ

 

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจเปิดเผย

            เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ ไปยังหน่วยงานดังต่อไปนี้

 1. บริษัทในกลุ่มของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่น บริษัท อายิโนโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัทฯ
 3. หน่วยงานราชการตามที่กฏหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ในกรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. ท่านสามารถเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯได้ รวมถึงขอให้บริษัทฯเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

กรณีที่บริษัทฯได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว

 1. ท่านสามารถขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
  • บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เว้นแต่ บริษัทฯ มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเป็นไปเพื่อการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
  • บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ
 2. ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อไป
  • เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่อาจปฏิเสธคำขอ
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 3. ท่านสามารถขอให้บริษัทฯระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของ
   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธคำขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 3.
 4. ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และหากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับท่านไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้
 5. กรณีที่ท่านพบเห็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือเอกสารฉบับนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุการละเมิดหรือฝ่าฝืนได้ที่ ajinomotofoodservicethailand@gmail.com นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิร้องเรียนกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและขอใช้สิทธิโดยติดต่อมายังบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ และบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย ระงับ ขอให้โอน คัดค้าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมหรือการให้บริการกับท่านบางกรณีได้ ทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนดตามที่กฎหมายกำหนด

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจำเป็นและสมเหตุสมผลภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินการตามสิทธิที่ท่านร้องขอ

คุกกี้ส์

            คุกกี้ส์ คือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจากหน้าเว็บไซต์ไปยังอีกเบราว์เซอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งทำให้เว็บไซต์สามารถแยกแยะคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน, จดจำข้อมูลการเข้าชมและสามารถดึงข้อมูลเดิมของผู้เข้าใช้งานมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ส์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและบริการที่มีให้และทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายขึ้น และในบางหน้าเว็บเพื่อตรวจสอบความเป็นสมาชิกในการเข้าสู่ระบบ การจัดเนื้อหาบริการหรือการเผยแพร่โฆษณาตามประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกการใช้งานหรือลบคุกกี้ส์โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตน อย่างไรก็ตาม การยกเลิกการใช้งานคุกกี้ส์อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ที่ต้องเข้าสู่ระบบ

การทบทวนและปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (ถ้ามี) หรือเพื่อเพิ่มมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะประกาศนโยบายที่ได้แก้ไขปรับปรุงลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นโยบายนี้มีทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยให้ใช้ฉบับภาษาไทยนี้เป็นหลัก

ช่องทางติดต่อบริษัทฯ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 0-2247-7000 #1263-1270

เว็บไซต์ : https://www.ajinomotofoodservicethailand.com/

อีเมล์ : ajinomotofoodservicethailand@gmail.com

 

ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคุล

บริษัท  ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) จำกัด

เลขที่ ชั้น 16 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์: 02-2570533 # 503

เว็บไซต์: http://www.hakuhodobangkok.com/th/main.html

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม รักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งที่มีอยู่แล้ว (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จะจัดเก็บในอนาคตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารฉบับนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ประกาศ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563