ร้าน รุ่งกิจ

268 .สนามบิน .หัวเวียง .เมืองลำปาง .ลำปาง 52000

โทร 054-218-613