ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งโรจน์การค้า

196/30 .พิชัยสงคราม .ในเมือง .เมืองพิษณุโลก .พิษณุโลก 65000

โทร 055-210-478